mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Gasnettet

Projektets varighed: 2020-2021

I 2017 blev et omfattende arbejde med at kortlægge metantab fra gasdistributions- og gastransmissions- systemet i Danmark sat i gang. Kortlægningen udføres som et samarbejde mellem Evida, Energinet og Dansk Gasteknisk Center (DGC) . Arbejdet er fortsat i 2019 og 2020 med fælles opgørelser baseret på målinger, som DGC har foretaget for Evida og Energinet sammen med data, der er indsamlet af de to selskaber selv.

I 2019 blev det samlede metantab fra det danske gassystem estimeret til 1,7 mio. Nm3 metan, svarende til 0,07 % af det danske gasforbrug, som kan omregnes til ca. 31.000 tons CO2-ækvivalenter.

Ca. halvdelen af tabet kommer fra distributionsnettet og stikledninger, mens 14 % kommer fra transmissionsnettet, og de resterende ca. 33 % kommer fra gaslagre og fra gasbehandlingsstationen i Nybro. Tallene er meget usikre og usikkerheden skyldes dels manglen på standardiserede opgørelses- metoder, dels kombinationen af stor spredning på målte værdier og forholdsvis få målepunkter.

DGC deltager også i det europæiske samarbejde om opgørelsesmetoder for metan-emissioner.

Læs mere:

Artikel i GASenergi 

DGC-rapport: Metantab fra det danske distributions og transmissionsnet; opgørelse 2019